Algemene informatie

We willen u graag informeren over een aantal praktische zaken binnen onze praktijk. Hieronder vind u alle informatie op een rij.
Wanneer u na het lezen hiervan nog vragen heeft dan horen wij dat graag en kunt u het contactformulier invullen.

Contact
Wij zijn van maandag t/m vrijdag tussen 8:00 – 18.00 uur telefonisch bereikbaar op 050 – 309 45 08. Buiten deze uren kunt u via email contact opnemen; info@fysioeelde.nl of via het contactformulier op de website.

Afmelden
Wanneer u een afspraak om welke reden dan ook niet kunt nakomen, verzoeken wij u dit minimaal 24 uur van tevoren aan ons door te geven. Let op: niet of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden. Deze worden bij uzelf in rekening gebracht, te weten € 10,- per zitting. Indien we u niet telefonisch te woord kunnen staan, kunt u uw afmelding per mail of via het contactformulier doorgeven.

Behandeltraject
Tijdens uw eerste bezoek zal de therapeut middels een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek uw klacht(en) in kaart brengen. De therapeut zal uitleg geven over zijn of haar bevindingen en u een behandelvoorstel doen. Hierin wordt ook aangegeven wat de rol van de therapeut is en wat er van u verwacht wordt. Tijdens het maken van de eerste afspraak zal u gevraagd worden of u alleen een intake wenst, of een intake met direct daarop aansluitend uw eerste behandeling. Deze combinatie afspraak wordt als intake en behandeling bij uw verzekeraar gedeclareerd of bij u in rekening gebracht.

Tijdens het traject kunnen er (her)metingen gedaan worden om uw voortgang inzichtelijk te maken. Ter afsluiting van het traject wordt er een eindrapportage naar uw huisarts of specialist gestuurd. Ook kunt u worden uitgenodigd voor een klanttevredenheidsonderzoek. Wij stellen het erg op prijs als u de hierbij behorende vragenlijst in zou willen vullen.

Hygiëne
Wij verzoeken u voor iedere behandeling een handdoel of badlaken mee te nemen. Verder verwachten wij van u als cliënt, dat u de regels m.b.t. de persoonlijk hygiëne in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
Wanneer u gebruik maakt van de trainingsapparatuur in de oefenzaal, dan vragen wij u deze na gebruik schoon achter te laten. Hiervoor stellen wij schoonmaakmiddelen beschikbaar.

Oefenzaal
Wij verzoeken u om de oefenzaal met schone (sport)schoenen te betreden. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Tarieven en vergoedingen
Wij hebben met alle verzekeraars contracten afgesloten voor het huidige kalenderjaar. De vergoeding voor fysiotherapie verschilt per verzekeraar en is afhankelijk van de door u gekozen polis.
Informeer bij uw zorgverzekeraar naar het aantal behandelingen die (nog) beschikbaar zijn via uw (aanvullende) polis. Behandelingen die niet vergoed worden door uw verzekering, worden bij uzelf in rekening gebracht volgens de praktijk tarieven zoals vermeld op de website.

Betalingsvoorwaarden
De betalingsvoorwaarden gelden voor alle behandelingen waarvoor u een nota heeft ontvangen.
Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak, behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.
De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de rente over dat jaar verschuldigde rente.
Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten, komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente met een minimum van € 25,–, alles exclusief omzetbelasting.

Kwaliteit
Wij zijn aangesloten bij onafhankelijke en erkende kwaliteitsregister KRF van het KNGF. Dit betekent dat u fysiotherapie van de hoogst mogelijke kwaliteit krijgt. Kijk voor meer informatie hierover op www.defysiotherapeut.com

Privacy
Om goede fysiotherapeutische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contact- en gezondheidsgegeven vast. Wij doen dit in lijn met de wetgeving (WGBO en AVG).

In een aantal gevallen kan er uitwisseling van deze gegeven plaatsvinden met externe partijen (zoals huisarts/verwijzer, werkgever en/of school). Via ons toestemmingsformulier geeft u aan voor welke gegevensuitwisseling u toestemming geeft. Een uitgebreide beschrijving van onze gegevensverwerking en de uitwisseling hiervan is te lezen in onze privacyverklaring. Deze kunt u digitaal vinden op onze website of opvragen bij de balie.

Klachtenregeling
Bent u niet tevreden of heeft u een klacht? Dan gaan wij daar graag met u over in gesprek en proberen we gezamenlijk tot een oplossing te komen. U kunt uw klacht melden bij uw fysiotherapeut. Indien uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, heeft u de mogelijkheid om deze schriftelijk bij een onafhankelijke geschillencommissie in te dienen. Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Meer informatie vind u op www.defysiotherapeut.com